struktura biznesplanu

Struktura biznesplanu

Struktura i zawartość biznesplanu – wprowadzenie

Biznesplan to najważniejszy dokument dla firmy, która dopiero powstaje lub dla przedsiębiorstwa, które wdraża do realizacji nowy projekt biznesowy. Niezależnie od tego jak duża jest wielkość przedsiębiorstwa, warto wykonać dla niego biznesplan.

Profesjonalne sporządzenie biznesplanu umożliwia znaczące zwiększenie szansę powodzenia projektu. Wynika to z policzenia przyszłych kosztów, poznania konkurencji, dopasowania oferty do potrzeb klientów czy przewidzenia potencjalnych trudności.

Struktura biznesplanu powinna być przemyślana i przejrzysta. W tym zakresie obowiązują pewne przyjęte standardy. Szczegóły poznasz dzięki lekturze niniejszego artykułu.

Jeśli interesuje Cię analiza strategiczna Twojego przedsięwzięcia, zobacz nasze usługi w tym zakresie – ocenimy Twój pomysł obiektywnie i doradzimy jak zwiększyć jego szanse realizacji.

Struktura biznesplanu – przykład

Biznesplan nie ma jednej przyjętej na całym świecie struktury. Poszczególne egzemplarze mogą się od siebie różnić. M.in. z tego powodu, jeśli chcesz wykorzystać biznesplan do pozyskania dotacji czy przekonania do inwestycji inwestora, ważne jest zrozumienie jakiej formy biznesplanu oczekuje ww. podmiot. Biznesplan może mieć kilka stron objętości, ale istnieją też opracowania na kilkaset stron. Wszystko zależy od poziomu szczegółowości, a to od potrzeb przedsiębiorcy czy odbiorcy biznesplanu (bank, inwestor, urząd, itd.).

struktura biznesplanu

Struktura uproszczonego biznesplanu (uniwersalna struktura biznesplanu) :

 • opis przedsięwzięcia,
 • analiza rynku,
 • analiza konkurencji,
 • sprzedaż i marketing,
 • analiza SWOT,
 • opis projekcji finansowych,
 • projekcje finansowe.

Szczegółowa struktura rozbudowanego biznesplanu:

 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • skrócone podsumowanie/wprowadzenie (tzw. „executive summary”),
 • misja firmy,
 • dane rejestrowe firmy
 • opis produktu lub usługi,
 • zespół odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia,
 • profil klienta,
 • plan operacyjny i harmonogram działań,
 • definicja rynku,
 • analiza rynku lokalnego,
 • analiza rynku międzynarodowego,
 • definicja konkurencji,
 • analiza konkurentów pośrednich,
 • analiza konkurentów bezpośrednich,
 • przewagi konkurencyjne,
 • plan marketingowy (w tym analiza 5p lub 7p),
 • działania sprzedażowe,
 • analiza SWOT,
 • opis założeń finansowych,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • przepływy pieniężne (cashflow),
 • IRR i NPV,
 • analiza wrażliwości.
potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Budowa i struktura biznesplanu – omówienie podstawowych elementów

Opis przedsięwzięcia

W opisie przedsięwzięcia warto opisać elementy takie jak charakterystyka przedsiębiorstwa, a ponadto strukturę organizacyjną firmy, podział obowiązków członków zespołu wraz z ich przedstawieniem, kwalifikacje kadry zarządzającej, źródła finansowania działalności, planowane działania w tym możliwe warianty rozwoju firmy, opis klientów i ich potrzeb.

To kluczowa część biznesplanu. Prezentuje cechy produktu, opisuje kto będzie kierował przedsiębiorstwem i jakie ma dotychczasowe osiągnięcia (gdy to inna forma niż jednoosobowa działalność gospodarcza, może to być kilka osób) i informacje o właścicielach firmy. Tu też zawarta jest ogólna charakterystyka firmy czy pokazana struktura organizacyjna. Warto opisać plany dot. rekrutacji pracowników i politykę płacową.

opinia klienta nt. biznesplanu

Również w tym miejscu prezentuje się grupę docelową potencjalnych klientów. Biznes plan powstaje w bezpośredniej korelacji z potrzebami tej grupy.

Jeżeli przedsięwzięcie dotyczy inwestycji np. budowy nowej fabryki, często zamieszcza się tu także plan techniczny, harmonogram działań, harmonogram rzeczowo-finansowy. Ważne jest oparcie założeń o rzeczowe dane zebrane przed przystąpieniem do tworzenia dokumentu.

Analiza rynku

Analiza rynku biznesowego jest procesem, w którym badamy zachowania klientów, konkurencję, trendy rynkowe, a także makroekonomiczne czynniki wpływające na rynek, takie jak polityka i regulacje. Istnieją różne metody analizy rynku biznesowego, ale wszystkie mają na celu zrozumienie potrzeb klientów, identyfikację luk na rynku oraz przewidywanie trendów.

Jedną z podstawowych metod analizy rynku biznesowego jest analiza SWOT, w której identyfikujemy mocne i słabe strony naszej firmy oraz szanse i zagrożenia na rynku. W oparciu o tę analizę możemy określić strategię rozwoju firmy.

Drugą metodą analizy rynku biznesowego jest analiza pięciu sił Portera, która obejmuje badanie wpływu konkurencji, potencjału dostawców i odbiorców, a także potencjału wejścia nowych graczy na rynek. Analiza ta pozwala zidentyfikować ryzyka i szanse na rynku.

Największą popularnością cieszy się analiza trendów rynkowych, w której badamy trendy rynkowe, takie jak preferencje klientów, zmiany w technologii, a także politykę i regulacje. Na tej podstawie możemy przewidywać przyszłe zmiany na rynku i dostosować naszą strategię biznesową.

Nie ma jednej idealnej metody analizy rynku biznesowego, ponieważ każda z nich ma swoje wady i zalety. Dlatego wiele firm wykorzystuje kilka metod jednocześnie, aby uzyskać jak najbardziej kompleksową wiedzę na temat rynku.

Analiza rynku biznesowego jest niezbędna dla każdej firmy, która chce osiągnąć sukces na rynku. Dlatego warto poświęcić czas na poznanie różnych metod analizy rynku biznesowego oraz regularnie analizować rynek i konkurencję.

Analiza szans powodzenia biznesu w dużej mierz opiera się także na wcześniej zrealizowanej analizie rynku. Otoczenie zewnętrzne jest nie mniej istotne niż otoczenie wewnętrzne biznesu.

W obrocie gospodarczym funkjonują firmy, które tworzą profesjonalne raporty rynkowe. Możesz kupić takie gotowe opracowanie, ale bądź gotowy na wydatek rzędu minimum 10 tys. zł.

spis treści biznesplanu

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest jednym z najważniejszych elementów strategii biznesowej. Polega na zbadaniu siły konkurencji na rynku oraz ocenie strategii i działań konkurentów. Dzięki temu firma może określić swoją pozycję na rynku, zidentyfikować luki na rynku, a także dostosować swoją strategię biznesową.

Proces analizy konkurencji może być podzielony na kilka etapów. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie konkurentów na rynku. Należy zbadać firmy, które oferują podobne produkty lub usługi, a także te, które działają w podobnym segmencie rynku.

Następnie należy zbadać siłę konkurencji na rynku. Jednym z narzędzi do tego celu jest analiza pięciu sił Portera, która pozwala na zbadanie wpływu konkurencji, potencjału dostawców i odbiorców, a także potencjału wejścia nowych graczy na rynek. Na tej podstawie można ocenić ryzyka i szanse na rynku.

Kolejnym krokiem jest badanie strategii i działań konkurentów. W tym celu należy zbadać, jakie produkty lub usługi oferują, jakie ceny stosują, jakie są ich cele biznesowe, a także jakie są ich mocne i słabe strony. Na tej podstawie można określić, co robią dobrze, a co można zrobić lepiej.

Ważnym elementem analizy konkurencji jest także zbadanie opinii klientów o konkurentach. Dzięki temu można poznać ich preferencje oraz to, co podoba im się w ofercie konkurentów, a co ich irytuje. Na tej podstawie można dostosować swoją ofertę i strategię biznesową.

Ostatnim etapem analizy konkurencji jest ocena pozycji własnej firmy na rynku. Należy porównać swoje produkty lub usługi z ofertą konkurentów, ocenić swoje mocne i słabe strony oraz określić, jakie kroki trzeba podjąć, aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.

Analiza konkurencji jest niezbędna dla każdej firmy, która chce odnieść sukces na rynku. Dzięki niej można zidentyfikować luki na rynku, określić najlepszą strategię biznesową, a także dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów. Dlatego warto regularnie przeprowadzać analizę konkurencji oraz monitorować zmiany na rynku. Tylko w ten sposób można osiągnąć sukces biznesowy i utrzymać swoją mocną pozycję na rynku na tle konkurencji.

Sprzedaż i marketing

Skuteczna sprzedaż i marketing są kluczowe dla funkcjonowania firmy, ponieważ to one umożliwiają zdobycie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży i utrzymanie stabilnego dochodu. Firmy, które nie inwestują w sprzedaż i marketing, często mają trudności z przyciągnięciem klientów i zwiększeniem swojego zasięgu.

Sprzedaż i marketing są również istotne dla budowania wizerunku firmy i kreowania pozytywnych relacji z klientami. Poprzez odpowiednio prowadzoną sprzedaż i marketing, firma może skutecznie przekazywać swoje wartości, cele i ofertę, co wpływa na pozytywną percepcję marki i budowanie lojalności klientów.

Dzięki skutecznej sprzedaży i marketingowi, firma może także skutecznie konkurować na rynku, budować przewagę nad konkurentami i umacniać swoją pozycję.

Sprzedaż i poprzedzający ją marketing powinny być prowadzone profesjonalnie od momentu rozpoczęcia działalności, tak aby napędzać generowanie zysku. Przydatny może być tu system kontroli wyników (audyt efektywności działań). Ważne aby kwalifikacje kadry kierowniczej dotyczyły także umiejętności pozyskiwania klientów.

Analiza SWOT

Analiza SWOT to narzędzie strategiczne używane w biznesie i planowaniu strategicznym, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w środowisku zewnętrznym. Analiza SWOT jest skrótem od angielskich słów Strengths (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia). Poprzez przeprowadzenie analizy SWOT, przedsiębiorstwo może lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku i opracować strategie, które pomogą w osiągnięciu celów biznesowych. Analizę SWOT można wykonać dla całej firmy jak i konkretnego projektu.

Założenia finansowe i projekcje finansowe

W ramach tej części biznesplanu (w analizie finansowej), zazwyczaj znajdują się następujące elementy:

Szacunki przychodów. Prognozy dotyczące przyszłych wpływów finansowych na podstawie szacunków dotyczących wielkości rynku (w tym też wielkość produkcji), wolumenu sprzedaży, cen sprzedaży, itp.

Szacunki kosztów. Prognozy kosztów związanych z produkcją i sprzedażą produktów lub usług, takie jak koszty materiałów, koszty pracy (plan zatrudnienia), koszty marketingu, itp.

Prognozy zysków. Wyliczenia planowanych zysków na podstawie szacunków przychodów i kosztów.

Prognozy przepływu pieniędzy – rachunek przepływów środków pieniężnych (cashflow). Szacunki dotyczące przepływów pieniężnych na podstawie prognoz przychodów i kosztów oraz zmian w kapitale obrotowym.

Analiza rentowności: analiza opłacalności inwestycji (analiza progu rentowności), takich jak wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) lub wskaźnik zysku netto do przychodów.

Plan finansowy: planowanie i zarządzanie budżetem, inwestycjami i finansami przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych.

referencje dotyczące biznesplanu

Część finansowa biznesplanu jest kluczowa dla przekonania potencjalnych inwestorów lub kredytodawców do udzielenia wsparcia finansowego dla przedsięwzięcia. Plan finansowy działalności zazwyczaj wyrażony jest w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Można powiedzieć, że są to pewnego rodzaju sprawozdania finansowe, ale tworzone jako projekcje na przyszłość. Jeżeli nie posiadasz zdolności z zakresu modelowania finansowego, a potrzebujesz zaprezentować finansowe na wysokim poziomie szczegółowości i profesjonalizmu, powierz zadanie wykonania prognoz profesjonalistom.

Przykładowa struktura biznesplanu a struktura prezentacji inwestorskiej

Podstawowe informacje zarówno w przypadku klasycznego biznesplanu jak i pitch decka (prezentacji inwestorskiej) się pokrywają. Są to następujące informacje:

 • podstawowe dane dot. założeń biznesu (w tym kadra zarządzająca i ogólnie sfera zarządzania firmą) i wykaz posiadanych zasobów na dziś,
 • zestaw działań, które firma planuje podjąć i sposób wydatkowania środków,
 • strategia sprzedaży i działania marketingowe (mile widziane też public relations) lub go to market strategy,
 • rynek i konkurencja,
 • prognozy finansowe.

Oba dokumenty różnią się za to znacząco formą i przeznaczeniem. W przypadku prezentacji, mamy do czynienia z kilkunastoma slajdami i modelem finansowym w excelu. Klasyczny biznesplan to zazwyczaj dokument tekstowy o objętości od kilkunastu stron do kilkudziesięciu stron.

potrzebujesz prezentacji inwestorskiej? skontaktuj się z nami

Banki i urzędy preferują klasyczne biznesplany, podczas gdy inwestorzy prywatni gustują w prezentacjach inwestorskich. Przed przystąpieniem do pracy nad biznesplanem, ustal jakie są oczekiwania odbiorcy dokumentu.

Struktura biznesplanu – podsumowanie

Podsumowując, biznesplan to kluczowy dokument, który pozwala na ocenę szans na sukces naszego biznesu oraz zaplanowanie działań potrzebnych do osiągnięcia celów. Dlatego tak ważne jest, aby jego struktura była przemyślana i kompletna, a każda sekcja dokładnie opisywała aspekty biznesowe.

Pamiętaj, że biznesplan przyda Ci się do przekonania potencjalnych inwestorów, banku (kredyt) czy instytucji przyznającej dotacje. Pozyskanie inwestora praktycznie zawsze wymaga przedstawienia tego rodzaju dokumentu. Warto go wykonać zarówno dla siebie (dla celów własnych) jak i pod kątem finansowania zewnętrznego. Taki dokument możesz też traktować w swojej działalności gospodarczej jako punkt odniesienia pokazujące jak i czy realizowane są wcześniej zakładane cele. Biznesplan może podlegać aktualizacjom.

Pamiętaj, możesz wykonać go samodzielnie (liczne wskazówki znajdziesz na naszym blogu) lub powierzyć to zadanie profesjonalistom – co zdecydowanie rekomenduję.

fundusze europejskie na otwarcie firmy

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. struktury i budowy biznesplanu

Czym jest struktura biznesplanu?

Struktura biznesplanu to sposób organizacji informacji zawartych w dokumencie przedstawiającym pomysł na biznes. Obejmuje ona zwykle sekcje takie jak m.in. wstęp, opis produktu lub usługi, analizę rynku, strategię marketingową, plan operacyjny, analizę finansową i wnioski.

Jakie są podstawowe sekcje biznesplanu?

Podstawowe sekcje biznesplanu to:

Wstęp, w którym przedstawia się pomysł na biznes i cel biznesplanu.

Opis produktu lub usługi, który zawiera informacje na temat produktu lub usługi, które chcesz sprzedawać.

Analiza rynku, która obejmuje badanie konkurencji, potencjalnych klientów i ogólnego stanu rynku.

Strategia marketingowa, która opisuje, jak zamierzasz promować swój produkt lub usługę.

Plan operacyjny, który zawiera informacje na temat sposobu prowadzenia działalności, w tym organizacji, zarządzania personelem i procesów biznesowych.

Analiza finansowa, która obejmuje prognozy przychodów, kosztów i zysków, a także plany finansowe na przyszłość.

Wnioski, w których podsumowuje się biznesplan.

Jakie są najważniejsze elementy biznesplanu?

Najważniejsze elementy biznesplanu to zazwyczaj opis produktu lub usługi, analiza rynku, strategia marketingowa, plan operacyjny i analiza finansowa. Te sekcje powinny zawierać kluczowe informacje na temat pomysłu na biznes i sposobu jego realizacji.

Czy istnieje jedna uniwersalna struktura biznesplanu?

Nie ma jednej uniwersalnej struktury biznesplanu. Struktura biznesplanu zależy od specyfiki pomysłu na biznes oraz od oczekiwań odbiorcy biznesplanu. W zależności od celu biznesplanu, jego struktura może się różnić, jednak powinna zawierać podstawowe sekcje dotyczące opisu produktu lub usługi, analizy rynku, strategii marketingowej, planu operacyjnego, analizy finansowej i wniosków

Mogą Cię zainteresować Cię również następujące artykuły:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.